En virksomhed, organisation eller
lignende, herunder også en lægepraksis er efter EU’s databeskyttelsesforordning
(GDPR) forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer,
når personoplysninger indsamles fra den registrerede.

PLO og Bruun & Hjejle
Advokatpartnerselskab har udarbejdet nedenstående skabelon, som den enkelte praksis
selv skal gennemgå og tilrette, så oplysningerne stemmer overens med de
konkrete forhold i klinikken. 

PLO og Bruun & Hjejle
Advokatpartnerselskab påtager sig intet ansvar for medlemmernes anvendelse af
dette materiale og kan ikke gøres ansvarlige for senere regelændringer, der
måtte få betydning for indholdet og behov for opdatering deraf. Medlemmernes
tilegnelse og anvendelse af materialet sker på medlemmernes eget ansvar, og
Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og PLO kan således ikke gøres
ansvarlig for fejl og mangler i indholdet, der måtte opstå som følge af
medlemmernes anvendelse af materialet.

OBS! Ved anvendelse af
privatlivspolitikken skal ovenstående introducerende afsnit slettes.

Privatlivspolitik for patienter

Version:
1/9 – 2022

I
denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Farum Hovedgade, Farum
Hovedgade 80A, CVR 42174963 (herefter ”vi”, ”vores” eller ”os”) behandler,
bruger og videregiver dine personoplysninger.

Behandling
af oplysninger

I
forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
som patient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række
personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens
kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

Typer
af oplysninger

Vi
indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang
det er relevant for netop dig):

Almindelige
kategorier af personoplysninger:

 • Navn,
  adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer
  og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier
af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger
  (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.),
  seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi
behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores
  undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Udarbejdelse
  af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse
  af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation
  med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller
  sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og formidling af nødvendige
  patientoplysninger mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og
  behandlingsplaner
 • Afholdelse
  af videokonsultationer, hvis relevant
 • Eventuel
  anvendelse af billedmateriale til diagnostik
 • Medicinordinationer,
  herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning
  til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Rekvisition
  af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde
  vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
  databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig
  lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse
   af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel
   for behandlingen
  • Iværksættelse
   og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
   herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og
   oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning
   af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af
   computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse
   af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og
   myndigheder
  • Håndtering
   af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering
   af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering
   af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske
   undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når
vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne
frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os.
Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan
varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge,
diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I
nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre
sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske
journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med
denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I
det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering
eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt
med modtagerne nævnt her nedenfor.

 • Der
  videregives oplysninger til andre sundhedspersoner
 • Der
  videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for
  Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede
  hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder,
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt
  hertil ifølge gældende lovgivning
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger
  til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
 • Ved indberetning af laboratorieprøver
  videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger
  i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til
  de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger
  til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK
 • Ved indberetning til kliniske
  kvalitetsdatabaser
 • I andre tilfælde
  videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag
for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det
juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine
personoplysninger er:

 • Til
  brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives
  almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel
  6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og
  videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
 • Herudover
  er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den
  almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6,
  bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen)
  særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9
 •  I de tilfælde, hvor vi ikke er forpligtet til
  at behandle dine personoplysninger efter sundhedslovens kap. 9, indhentes og
  videregives dine personoplysninger alene til andre sundhedspersoner med dit
  forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 42a – 42e
 • Oplysninger til brug
  for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens
  afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens
  §60
 • Medicinordinationer på
  recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens
  § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt
  kap. 3
 • Kliniske
  patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens
  §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske
  kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret
  samtykke fra dig som patient
 • Dine personoplysninger
  videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens
  artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 • Dine personoplysninger
  videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter
  reglerne i sundhedslovens § 43
 • Ved
  afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste
  pårørende reglerne i sundhedslovens § 45

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger
er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du
tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for
tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er baseret på
samtykke.

Modtagere
af personoplysninger, herunder databehandlere

Dine
personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores
databehandlere, som opbevarer
dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:

 • [Indsæt navne på alle databehandlere, f.eks.]
 • Compugroup Medical (systemleverandør)
 • KiAP (digitale forløbsplaner)
 • SynLab, Webreq og Webpatient (bestilling af
  laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi
opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de
ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen §
15 pligt til at opbevare patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse
i patientjournalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare
dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag
eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil
sagen er endeligt afsluttet.

Dine
rettigheder

Du
har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet
til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i
særlige tilfælde ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få
slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til
dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af
personoplysningerne.

Vi
skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset af den
lovgivning, som gælder for praktiserende læger, herunder f.eks. journalføringsbekendtgørelsen,
der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene
foretages rettelser / tilføjelser.

Du
har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den
måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Hvis
du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen
af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger
på klinikken:

Lægerne Farum
Hovedgade

44955000     

Farum Hovedgade 80a,
3520 Farum

Danmark

42174963

Dato: 8/9, 2022